Dokumenty

KRS

KRS

NIP

NIP

LICENCJA

NIP

REGON

NIP

POLISA UBEZP.

NIP

REFERENCJE

NIP

CERTYFIKAT

NIP

REFERENCJE

NIP

REFERENCJE

NIP

REFERENCJE

NIP

REFERENCJE

NIP

REFERENCJE

NIP

Zacznij jeździć z Direct Cargo

Zadzwoń do nas i dowiedz się, na czym może polegać nasza współpraca.

Pytania i uwagi

Na dokumentach WZ i CMR proszę dopilnować, aby na potwierdzeniu odbioru były czytelne i pełne dane osoby odbierającej towar, tj. imię, nazwisko, numer dow.osobistego lub pieczątka firmy oraz data i podpis
Brak tych danych skutkować będzie odesłaniem faktury z dokumentami i WYDŁUŻENIEM TERMINU PŁATNOŚCI DO 120 DNI !!!

Termin płatności za wykonaną usługę wynosi
45 dni, licząc od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej fv VAT wraz z dokumentami w ciągu 21 dni od daty rozładunku.

W przypadku nie dosłania faktury z dokumentami w ciągu 21 dni termin płatności zostanie wydłużony do 65 dni. Przysłanie faktury wraz z dokumentami powyżej 30 dni od daty rozładunku poza wydłużeniem terminu płatności będzie skutkowało obniżeniem frachtu o 10%. Do zleceniodawcy obowiązkowo powinien być przekazany komplet dokumentów przewozowych tj. oryginały poprawnie wypełnionych i potwierdzonych (czytelny podpis, data rozładunku i pieczęć) przez odbiorcę dokumentów przewozowych ( WZ/CMR ) stwierdzających wykonanie usługi. Warunkiem zapłaty za wykonaną usługę jest dostarczenie faktury wraz z kompletem dokumentów potwierdzonych przez odbiorcę. W przypadku ich braku, usługa będzie traktowana za niewykonaną, co jest równoznaczne z brakiem wywiazania się z płatności za fracht.

Obowiązuje średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego rozładunek.

PROSIMY O PISEMNE POTWIERDZENIE ZLECENIA
FAX: +48 42 942 0989
DZIĘKUJEMY

Direct Cargo Sp. z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Fabryczna 25 (parter)
Łódź 90-341

1. Zleceniobiorca (przewoźnik) oświadcza, że posiada wszelkie zezwolenia i licencje niezbędne do legalnego wykonania usługi na rzecz Zleceniodawcy oraz aktualną polisę ubezpieczeniową OCP z zapisaną niewyczerpywalną sumą gwarancyjną w wysokości minimum 50.000,00 USD na każde zdarzenie. Jest odpowiedzialny za wartość towaru zgłoszonego w całości do transportu.
2. Zleceniobiorca (przewoźnik) jest zobowiązany do zapewnienia Zleceniodawcy stałego kontaktu telefonicznego z kierowcą bezpośrednio wykonującym usługę objętą umową zawartą na podstawie niniejszego zlecenia.
3. Zleceniobiorca (przewoźnik) nie może przekazywać zlecenia do realizacji dalszym podwykonawcom pod rygorem zapłaty na rzecz Zleceniodawcy kary umownej w wysokości 25% kwoty frachtu określonego w niniejszym zleceniu. W przypadku przekazania zlecenia do realizacji dalszym podwykonawcom, warunkiem otrzymania zapłaty będzie przedstawienie Zleceniodawcy potwierdzenia zapłaty za przewóz faktycznemu przewoźnikowi.
4. W razie wystąpienia jakichkolwiek przeszkód w prawidłowym bądź terminowym wykonaniu zlecenia (w miejscu załadunku, rozładunku lub w trakcie przejazdu pojazdu) Zleceniobiorca (przewoźnik) jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia o tym zdarzeniu Zleceniodawcy.
5. W przypadku nie podstawienia samochodu na miejsce załadunku przez Zleceniobiorcę (przewoźnika) w terminie podanym w zleceniu lub podstawienie samochodu niespełniającego wymogów koniecznych do prawidłowej realizacji zlecenia, lub niewłaściwej realizacji zlecenia poprzez naruszenie jego warunków Zleceniobiorca (przewoźnik) zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zleceniodawcy kary umownej w wysokości 50% kwoty frachtu określonego w niniejszym zleceniu.
6. W przypadku gdy Zleceniobiorca (przewoźnik) podstawił samochód spełniający warunki niniejszego zlecenia w wyznaczonym terminie na miejsce załadunku i posiada dokument (pieczęć i podpis załadowcy) potwierdzający fakt podstawienia samochodu na załadunek a Zleceniodawca rezygnuje z realizacji zlecenia, Zleceniodawca może wypłacić na rzecz Zleceniobiorcy (przewoźnika) kwotę odpowiadającą wysokości koniecznych i niezbędnych kosztów poniesionych przez Zleceniobiorcę (przewoźnika) dla realizacji niniejszego zlecenia. Kwota do ewentualnego wypłacenia musi być udokumentowana, ustalona wcześniej ze Zleceniodawcą, oraz pisemnie potwierdzona przez Zleceniodawcę nie może ona jednak przekroczyć wysokości umuwionego frachtu.
7. Postanowienia o zapłacie kary wynikające z przepisów ustawy o prawie przewozowym z dnia 15 listopada 1984 lub konwencji CMR nie wykluczają możliwości dochodzenia przez Zleceniodawcę odszkodowania na zasadach ogólnych.
8. Pełna odpowiedzialność za pobrany na czas przewozu towar spoczywa na Zleceniobiorcy (przewoźniku). Zleceniobiorca (przewoźnik) jest obowiązany dopilnować prawidłowego rozmieszczenia ładunku na pojeździe, kompletności dokumentów towarzyszących przesyłce oraz zgodności ładunku ze zleceniem i dokumentami otrzymanymi w miejscu załadunku. W przypadku gdy załadunku dokonuje Zleceniobiorca (przewoźnik), jest on obowiązany wykonać czynności ładunkowe w sposób zapewniający przewóz przesyłki zgodnie z przepisami ruchu drogowego i przepisami o drogach publicznych, oraz odpowiednio zabezpieczyć przesyłkę przed uszkodzeniem.
9. Zleceniobiorca (przewoźnik) każdorazowo jest obowiązany upewnić się czy przy załadunku nie doszło do przekroczenia dopuszczalnej masy pojazdu lub przekroczenia dopuszczalnych nacisków osi pojazdu. Jak również przestrzegania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. W przypadku nie zastosowania się odpowiedzialność ponisi Zleceniobiorca (przewoźniki)
10. W razie jakichkolwiek wątpliwości odnośnie stanu załadowanego towaru, ilości załadowanego towaru, sposobu zabezpieczenia załadowanego towaru przez załadowcę lub niezgodności z dokumentami przewozowymi, Zleceniobiorca (przewoźnik) jest obowiązany do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie osobę, która w imieniu Zleceniodawcy wystawiła niniejsze zlecenie oraz wpisania swoich zastrzeżeń do listu przewozowego. Do czasu wyjaśnienia zaistniałych wątpliwości bądź niezgodności kierowca Zleceniobiorcy (przewoźnika) nie może wyjeżdżać z miejsca załadunku.
11. Zleceniodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, bez żadnych konsekwencji finansowych, nie później jednak niż do 4 godzin poprzedzających termin wskazany w niniejszym zleceniu do podstawienia przez Zleceniobiorcę (przewoźnika) samochodu na załadunek.
12. Zleceniodawcy przysługuje prawo wprowadzenia zmian do umowy, w ten sposób że może żądać od Zleceniobiorcy (przewoźnika) aby ten podjął lub wydał przesyłkę w innym miejscu niż miejsce wskazane w umowie przewozu. Zmiana miejsca załadunku lub rozładunku przez Zleceniodawcę w odległości do 50 km od miejsca załadunku lub rozładunku pierwotnie ustalonego w umowie przewozu jest wliczona w cenę frachtu ustaloną ze Zleceniobiorcą (przewoźnikiem).
13. Na załadunek i rozładunek przeznacza się 24 godziny, które są wliczone w cenę frachtu ustaloną ze Zleceniobiorcą (przewoźnikiem). 24 godziny przeznaczone na załadunek zaczynają płynąć od momentu wskazanego w zleceniu na podjazd przewoźnika, lub też od momentu faktycznego podjazdu jeśli w zleceniu nie ma podanych ścisłych godzin awizacji.
14. Po upływie 24 godzin wliczonych w cenę frachtu, jeśli samochód nadal oczekuje na załadunek/rozładunek, Zleceniodawca zobowiązuje się do zapłacenia na rzecz Zleceniobiorcy (przewoźnika) 25 zł za każdą dodatkową godzinę postoju samochodu, lecz nie więcej niż za 10 kolejnych godzin postoju w ciągu następnej rozpoczętej doby. Opłata postojowa będzie płatna tylko w przypadku postoju niezawinionego przez Zleceniobiorcę (przewoźnika), po przedstawieniu Zleceniodawcy karty postoju lub innego dokumentu potwierdzonego przez nadawcę/odbiorcę ładunku jednoznacznie określającego termin i czas postoju. Zleceniobiorca (przewoźnik) zobowiązuje się telefonicznie powiadomić osobę, która w imieniu Zleceniodawcy wystawiła zlecenie o fakcie oczekiwania samochodu w miejscu załadunku/rozładunku najpóźniej w momencie upływu 2 godziny postoju. Zleceniobiorca (przewoźnik) powinien dysponować potwierdzeniem powiadomienia Zleceniodawcy, aby w razie jakichkolwiek wątpliwości mógł wykazać, że w odpowiednim czasie poinformował osobę, która w imieniu Zleceniodawcy wystawiła zlecenie o postoju samochodu.
15. W przypadku zlecenia przewozu towarów spożywczych lub innych, wymagających przewozu na naczepie chłodni, Zleceniobiorca (przewoźnik) zobowiązuje się do wykonania przewozu zgodnie z instrukcjami wpisanymi w Liście przewozowym bądź CMR, a w szczególności do utrzymania na całej trasie przewozu określonej w Liście przewozowym bądź CMR temperatury. Jeśli z warunków zlecenia wynika, że przewóz powinien odbywać się w ścisłej temperaturze kierowca Zleceniobiorcy (przewoźnika) jest zobowiązany do upewnienia się czy na Liście przewozowym bądź CMR wpisano odpowiednią temperaturę.
16. Wszelkie roszczenia Zleceniobiorcy (przewoźnika) wobec Zleceniodawcy wymagają formy pisemnej i muszą być zaakceptowane przez Zleceniodawcę.
17. Zleceniodawca wyraża zgodę na przesłanie Zleceniobiorcy (przewoźnikowi) niniejszego zlecenia za pomocą faksu, drogą elektroniczną, za pomocą poczty elektronicznej, czy też innych narzędzi zapewniających stronom komunikację na odległość.
18. Brak pisemnej odmowy przyjęcia zlecenia przez Zleceniobiorcę (przewoźnika) w ciągu pół godziny od jego otrzymania oraz brak zastrzeżeń Zleceniobiorcy (przewoźnika) co do treści warunków zlecenia i wszystkich powyższych postanowień w ciągu pół godziny od jego otrzymania automatycznie oznacza dobrowolne i świadome zawarcie umowy przewozu na podstawie tego zlecenia i wszystkich jego postanowień.
19. Zleceniobiorca zastrzega że powyższa umowa będąca ofertą może być przyjęta przez Zleceniobiorcę (przewoźnika) jedynie bez zastrzeżeń.
20. Zleceniodawca oświadcza, że jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT i upoważnia Zleceniobiorcę (przewoźnika) do wystawienia faktury VAT za usługę wykonaną na podstawie niniejszego zlecenia bez podpisu odbiorcy.
21. Zleceniobiorca (przewoźnik) zobowiązuje się nie podejmować żadnych czynności, w tym żadnych form komunikacji zmierzających do nawiązania współpracy z klientem Zleceniodawcy obsługiwanym przez Zleceniobiorcę (przewoźnika) na podstawia niniejszego zlecenia pod rygorem zapłacenia kary umownej przez Zleceniobiorcę (przewoźnika) na rzecz Zleceniodawcy w wysokości 5.000,00 EUR. Wszelkie czynności zabronione regulowane będą USTAWĄ z dnia 16 kwietnia 1993 r.o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Natomiast wszystkie dane zawarte na niniejszym zleceniu stanowia tejemnice przedsiębiorstwa.
22. Zleceniobiorca (przewoźnik) i Zleceniodawca mają obowiązek zachowania w poufności informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa drugiej strony oraz informacji handlowych uzyskanych w związku ze świadczeniem usług. Zleceniobiorca (przewoźnik) zobowiązuje się nie przekazywać tego typu informacji jakimkolwiek osobom trzecim, ani ujawniać ich w inny sposób pod rygorem zapłacenia kary umownej na rzecz Zleceniodawcy w wysokości 5.000,00 EUR.. Powyższe zastrzeżenie dotyczy również treści zawartej między stronami umowy, stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa Zleceniodawcy.
23. Wszelkie spory wynikające z powyższej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zleceniodawcy.
24. Strony umowy zgodnie wyłączają możliwość przeniesienia wierzytelności przysługującej Zleceniobiorcy (przewoźnikowi), wynikającej z niniejszej umowy, na osobę trzecią (przelew).
25. W przypadku gdy w warunkach zawartej umowy strony ustaliły termin płatności przekraczający 30 dni, w cenę frachtu wliczone zostały również odsetki ustawowe, o których mowa w ustawie o terminach płatności w transakcjach handlowych, należne Zleceniobiorcy (przewoźnikowi) liczone od doręczenia Zleceniobiorcy faktury VAT (spełnienia świadczenia Zleceniobiorcy) do dnia zapłaty.
26. Strony zgadzają się aby do wykonywania przedmiotowej umowy przewozu zastosowanie miały oprócz obowiązujących bezwzględnie przepisów prawa, jedynie postanowienia w niej zawarte. Wszelkie nie uzgodnione indywidualnie ze Zleceniodawcą i nie wpisane do przedmiotowej umowy, a stosowane przez Zleceniobiorcę (przewoźnika) wzorce umów, w szczególności ogólne warunki umów, wzory umów, regulaminy przewozu, nie wiążą Zleceniodawcy.

Czas zacząć współpracę.

NAPISZ DO NAS